Werkplan

                                                       Werkplan 2018                                        Veilig Verkeer Nederland Afdeling Wijchen.

Inhoudsopgave:

Inleiding

Samenwerking en communicatie

Coördinatie

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Plan op hoofdlijnen:

A Werkgroep Verkeer

B Onveilige situaties

C Verkeersouders Consulent

D Algemene VVN Afficheborden

E Verkeersexamen praktisch en theoretisch

F Attentieborden scholen zijn weer begonnen

G Dode hoekspiegel

H Nationale straatspeeldag

I Op voeten en fietsen naar school

J Broem rijvaardigheidsrit

K Bestuurskosten

L Rij met je hart (30 km. gebieden)

Inleiding:     
Veilig Verkeer Nederland tracht in dit werkplan een zo goed mogelijke combinatie te maken van de afgesproken verbeterpunten in het jaarplan van Gemeente Wijchen 2017 (veelal Gemeente specifieke onderwerpen) de onderwerpen die worden genoemd in het Gemeente convenant van Landelijk Veilig Verkeer Nederland
Deze onderwerpen zijn meer van algemene aard (Zoals vermeld in het werkplan ).

Samenwerking en communicatie
Verbetering van Veiligheidsomstandigheden kan alleen wanneer er op dat punt wordt samengewerkt met: Gemeente, Politie, en Veilig Verkeer Nederland Afdeling Wijchen. Deze samenwerking zal moeten plaatsvinden op alle niveaus met genoemde instanties.

De hoofdvorm van overleg binnen de Gemeente, en Politie met betrekking tot Veilig Verkeer Nederland Afd. Wijchen waarin vertegenwoordigers zitten van:

· Politie                                  -           verkeersveiligheidadviseur
· Gemeente                            -           gemeentelijk veiligheidsadviseur                                                                     
· Veilig Verkeer Nederland :  -           voorzitter
                                              -           penningmeester
                                              -          secretaris
                                              -          medewerkers
                                              -          Verkeersouder coördinator

Een bestuurlid van de Veilig Verkeer Nederland Afd. Wijchen die bij de bestuursvergaderingen aanwezig is Dhr. Peter Evers Janssen

Naast het Veilig Verkeer Nederland bestuur zijn er diversen medewerkers gevormd waarin de inbreng op vrijwillige basis tot uitvoering zal worden gevraagd.


De voortgangsrapportages worden gecommuniceerd, in het Veilig Verkeer Nederland overleg. Dit zal een vast agenda punt moeten worden. Ten slotte kunnen er aparte bijeenkomsten worden georganiseerd waarin speciale onderwerpen worden behandeld.
 

Coördinatie
De coördinatie zal geschieden volgens het Convenant Verkeer veiligheid Wijchen.

In bestuursvergaderingen Veilig Verkeer Nederland Afd. Wijchen die op regelmatige basis zullen plaatsvinden, geldt het  Convenant  als leidraad van plannen die zoveel mogelijk dienen te worden gevolgd.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Gemeente           en                         Adviseur Gemeente

Politie                  en                         Verkeersveiligheidadviseur

Veilig Verkeer Nederland Afdeling Wijchen  verzorgt: Jaarverslag
                                                                     Opstellen   werkplan
                                                                     Begroting
                                                                     Rapporteren over voortgang
                               

Werkplan op hoofdlijnen

Op de hierna volgende pagina’s wordt het werkplan op hoofdlijnen beschreven. Hierbij worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld:

A. Projectnaam: Werkgroep verkeer.

Omschrijving; Hierbij is de insteek van Veilig Verkeer Nederland om een optimaal effect te verkrijgen van de inspanningen ter vergroting van de locale verkeersveiligheid in samenwerking met de instanties die hierbij betrokken zijn. Veilig Verkeer Nederland afdeling Wijchen bevordert de integrale aanpak van het vraagstuk van verkeersveiligheid in de gemeente Wijchen door samen te werken met de locale en regionale overheid, en de politie. Ook binnen de Veilig Verkeer Nederland organisatie, in district en kringverband, wordt gestreefd naar goede samenwerking.

Doelstelling: Regelmatig overleg met bovengenoemde partners en instanties, met het oog op verbetering van de samenwerking en de afstemming inzake verkeersbeleidsplannen, verkeerscontroles, schoolexamens, dode hoekspiegel , de scholen zijn weer begonnen, meldingen onveilige situaties, en overige activiteiten.


Beoogd resultaat:

Uitvoering: Overleg vindt plaats op het gemeentehuis te Wijchen, waarbij van Veilig Verkeer Nederland vertegenwoordigers aanwezig zijn en van gemeente en politie. Deze vergaderingen vinden zes maal per jaar plaats.

 Projectleider: Peter Evers Janssen
Periode uitvoering: 6 maal per jaar

Samenwerking: Gemeente, Politie, VVN afd.Wijchen

Inzet vrijwilligers afd. 1 aantal uren 30

 

B.Projectnaam: Verkeer Onveilige Situaties 

Omschrijving: Het aan de locale overheden kenbaar maken van verkeerssituaties welke door burgers / weggebruikers als onveilig worden ervaren. De werkgroep van de afdeling Wijchen heeft hierbij een adviserende functie. Deze werkgroep communiceert met het participatiepunt Veilig Verkeer Nederland Gelderland Oost.

Doelstelling: Niet alleen melden, maar meedoen. Dat is het doel van het nieuwe VVN Participatiepunt. Door VVN meldpunt, de VVN Buurtacties en de Buurtlabels Veilig Verkeer samen te voegen, wil VVN meer samenhang Creeren, en vooral zorgen dat burgers zelf met verkeersveiligheid aan de slag gaan.

Beoogd resultaat:

Uitvoering: Werkgroep afd. Wijchen krijgt de gemelde onveilige situaties binnen van het vvn. participatiepunt oost. Bij geen ondernemende acties worden de onveilige meldingen alsnog besproken bij het overleg werkgroep verkeer gemeente Wijchen.

Projectleider: W. Theunissen

Periode uitvoering gehele jaar door

Samenwerking; VVN district Gelderland Oost, VVN afd. Wijchen, Gemeente, Politie, en burgers.

Inzet vrijwilligers afdeling 1 aantal uren 25

 

 

C. Projectnaam  Verkeersouders Consulent

Omschrijving: De verkeersouder zorgt ervoor dat verkeersonderwijs hoog op de agenda van de school staat en dat er acties worden ondernomen om kinderen veilig aan het verkeer te leren deelnemen . Ten behoeve van de aanpak van de verkeersonveiligheid en de uitvoering van activiteiten bouwt de verkeersouder een netwerk op. De verkeersouder betrekt o.a. de school, ouderraad, omwonenden, politie en de gemeente bij het oplossen van problemen in het kader van de verkeersveilige schoolomgeving of het generen van aandacht voor verkeersveiligheid en verkeerseducatie.

Doelstelling: Veilig Verkeer Nederland heeft als doel het netwerk verkeersouders uit te breiden, te onderhouden en te stimuleren. Verkeersouders voeren jaarlijks minimaal een veilig verkeer Nederland-activiteit uit die bijdraagt aan de oplossing van geconstateerde knelpunten in de schoolomgeving, school-thuisroutes of in het verkeersonderwijs zoals veilig op weg, van 8 naar 1 activiteiten in het kader van de actie de scholen zijn weer begonnen, kinderen anders naar school enz.

Beoogd resultaat:

Uitvoering: De werving van verkeersouders vindt plaats door middel van het organiseren van een aantal informatiebijeenkomsten voor directies en ouderraden van de basisscholen. Daarnaast vindt voorlichting plaats in het directeurenoverleg en in persoonlijke gesprekken met schooldirecties. Bestaande verkeerswerkgroepen worden gestimuleerd aan te sluiten bij het verkeersouder project.
Nieuwe verkeersouders worden door veilig verkeer Nederland op weg geholpen met hun werkzaamheden en met het organiseren van acties. Jaarlijks worden er bijeenkomsten gehouden door gemeente, politie, verkeersouders coördinator en verkeersouder Tevens wordt door veilig verkeer Nederland het verkeersoudersbestand actueel gehouden.

Projectleider: R. Bolck

Periode uitvoering: doorlopend

Samenwerking: ouders en kinderen in het basisonderwijs, ouderraad, directie, leerkrachten, gemeente, politie, en VVN afd. Wijchen.
Inzet vrijwilligers afdeling 2 aantal uren 40

 


D. Projectnaam: Algemene VVN. Afficheborden


Omschrijving: Via thematische afficheborden worden weggebruikers, automobilisten, motorrijders en (brom)fietsen, geattendeerd op bepaalde aspecten van het verkeer of van hun rijgedrag, met als doel het bevorderen van de verkeersveiligheid. Met betrekking tot het onderwerp zal het Veilig Verkeer Nederland bestuur Afd. Wijchen op diversen plaatsen de borden verzorgen.

Doelstelling: Periodiek worden de affiches verwisseld c.q. opgehangen op goed in het oog springende plaatsen langs de meest gebruikte wegen in de gemeente Wijchen.
o.a. De scholen zijn weer begonnen, Bob, Motorrijders, en fietsverlichting.
 

Beoogd resultaat:

Uitvoering: Het wisselen van deze borden wordt  vier maal per jaar uitgevoerd door de scouting van Wijchen

Projectleider: Frans van Rossum

Periode uitvoering: Gehele jaar door.

Samenwerking: VVN afd. Wijchen, Scouting .

Inzet vrijwilligers 2 aantal uren 32

E. Projectnaam: verkeersexamen praktisch en theoretisch

Omschrijving: Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer, veilig aan het verkeer deelnemen is nog moeilijk voor hen. Ervaring opdoen en oefenen in de praktijk is dus noodzakelijk. Evenals het verwerven van basiskennis van borden en regels. Daarom is het belangrijk dat basisscholen aandacht besteden aan verkeerseducatie. Goede verkeerseducatie helpt mee de verkeersveiligheid voor kinderen te vergroten.
Binnen het onderwijs is de belangstelling voor verkeerseducatie niet bijster hoog. Maatschappelijk ligt dat anders, verkeersveiligheid voor kinderen wordt als belangrijk ervaren. Als gevolg van het verkeersexamen is er kortstondig een verhoogde belangstelling voor de veiligheid van kinderen in het verkeer.
Als kinderen deelnemen aan het verkeer is het van belang dat kinderen gebruik maken van een fiets die voldoet aan de veiligheidsregels. Niet alleen aan kinderen maar ook aan ouders vindt voorlichting plaats over de eisen waaraan een veilige fiets moet voldoen.

Doelstelling:

Doelstelling van het Verkeersexamen zijn:

Het stimuleren en verhogen van de status van verkeerseducatie binnen het basisonderwijs.

Leerkrachten en ouders de mogelijkheid bieden inzicht te krijgen of de leerlingen voldoende verkeerskennis hebben in het kader van eindtermen basisonderwijs en enig verkeersinzicht hebben van een niveau noodzakelijk voor kinderen van deze leeftijd om veilig lopend, fietsend en gebruikmakend van het OV aan het verkeer te kunnen deelnemen.

Het in de praktijk toetsen van de verkeerskennis en gedrag, zodat de leerkracht tijdens de verkeersles extra aandacht kan besteden aan veelgemaakte fouten.

Kinderen leren veilig deel te nemen aan het verkeer.

Beoogd resultaat:

Uitvoering:

Twee weken voor het examen worden alle fietsen van de deelnemers gecontroleerd op eventuele gebreken.Het schriftelijke Verkeersexamen vindt plaatst op 5 april 2018 op de basisscholen.

Het praktische verkeersexamen vindt plaatst op 9 en 10 en 11 april 2018 op de locatie van de brandweerkazerne te Wijchen.

Projectleidster:Mw. Mariette van Kleef

Periode uitvoering: April 2018
 

Samenwerking: kinderen, basisscholen, leerkrachten, gemeente, politie, en VVN afd. Wijchen.
Inzet vrijwilligers afdeling 10 aantal uren 352.

F Projectnaam: Attentieborden Scholen zijn weer begonnen


Omschrijving: Automobilisten en andere weggebruikers attenderen op het feit dat aan het begin van het schooljaar de schoolgaande jeugd zich in het verkeer gaat begeven. Tevens de categorie schoolgaande kinderen bewust maken van de risico’s in het verkeer.

Doelstelling: Met betrekking tot het onderwerp worden er attentieborden geplaatst om alle weggebruikers te attenderen dat de scholen weer zijn begonnen.

Uitvoering: De attentieborden worden op diversen hoofd invalswegen geplaatst, door het bestuur van VVN afdeling Wijchen.

Projectleider: Frans van Rossum 

Periode uitvoering: augustus 2018
Inzet vrijwilligers afdeling 2 aantal uren 32

G. Projectnaam: Dode hoekvoorlichting

Omschrijving: Bestuurders van grote voertuigen hebben een beperkt zicht op fietsers en voetgangers die zich vlak naast of achter hun voertuig bevinden. Daarnaast zijn kinderen nog onervaren in het verkeer en kunnen ze situaties niet goed inschatten. Bovendien doen ze soms onverwachte dingen. In de buurt van grote voertuigen kan dit gevaarlijke situaties opleveren.

Doelstelling: Het project Veilig op Weg leert basisschoolleerlingen van groep 8 hoe ze kunnen omgaan met grote voertuigen in het verkeer. De voorlichting bestaat ui een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte waarbij kinderen zelf kunnen ervaren wat de dode hoek precies inhoudt.

Beoogd resultaat: 15 scholen

Projectleider: Wim Theunissen

Periode uitvoering: 11-12-13. juni 2018
 

Samenwerking: ouders, en kinderen, directie/leerkrachten, gemeente, politie, Scania, en pers, afd.VVN Wijchen.

Inzet vrijwilligers afdeling 10 aantal uren 120

H. Projectnaam: Nationale Straatspeeldag

Omschrijving: Een keer per jaar kunnen kinderen hun protest tegen de gevaren in hun straat laten zien en horen. Tijdens de buitenspeeldag wordt in heel Nederland de straat van de kinderen hun domein. Met allerlei acties vragen zij aandacht voor verkeersonveilige situaties. Maar natuurlijk is de buitenspeeldag vooral ook een kinderfeest.

Doelstelling: Doel van de Nationale Straatspeeldag is bewoners van buurten en wijken ervan bewust maken dat de straat ook het speeldomein van kinderen kan zijn. Kinderen vragen aandacht voor de verkeersonveiligheid in hun buurt of wijk.

Beoogd resultaat:

Uitvoering:Scholen,wijkverrenigingen,welzijnsorganisaties,e.d.sluiten schoolomgevingen of wijken af voor het verkeer en stellen deze open voor spelende kinderen.Straatspeeldaggroepen ontvangen na aanmelding een straatspeeldagpakket, met actiematerialen. Veilig Verkeer Nederland faciliteit de straatspeeldaggroepen door het verzorgen van vergunningaanvragen, foldermateriaal en publiciteit. Voorafgaand aan de straatspeeldag wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd om straatspeeldaggroepen te informeren over de opzet van de straatspeeldag en het aandacht vragen voor de verkeersveiligheid in buurt of wijk bij buurtbewoners en gemeente.

Projectleider: W. Theunissen

Periode uitvoering: juni 2018

Samenwerking: kinderen, gemeente welzijnsorganisaties, basisscholen, verkeersouders, VVN afdeling.

Inzet vrijwilligers afdeling 1 aantal uren 8

I. Projectnaam: Op voeten en fietsen naar school

Omschrijving: Zelf veilig naar school fietsen of lopen is belangrijk voor kinderen. Ze leren daardoor al vroeg aan het verkeer deel te nemen. Helaas gaan veel kinderen niet op de fiets of lopend naar school, omdat ouders de schoolroutes onveilig vinden. Elk najaar houdt Veilig Verkeer Nederland de actiedag op voeten en fietsen naar school . Het is de bedoeling dat kinderen op die dag allemaal lopend of fietsend naar school gaan. Veel scholen vragen deze dag op ludieke manier aandacht voor de onveilige schoolomgeving en –routes. De actiedag kan tevens de eerste stap zijn op weg naar een veiliger schoolomgeving en een stimulans om meer kinderen te voet of per fiets te gaan.De VVN- actiedag Op Voeten en Fietsen naar school is onderdeel van de week van de Vooruitgang waarin duurzame mobiliteit centraal staat. De actiedag is goed inzetbaar door scholen met of zonder verkeersouders, om op die wijze op een ludieke en positieve manier verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen van een groot aantal ouders.

Doelstelling: Doel van de actiedag op voeten en fietsen naar school  is het autogebruik rond school te verminderen zodat kinderen eerder zelfstandig naar school kunnen gaan. Dit project wordt ondersteund door afd. VVN Wijchen

Beoogd resultaat: 15 deelnemende scholen

Uitvoering: Veilig Verkeer Nederland roept via basisscholen ouders en kinderen op om op de actiedag lopend of op de fiets naar school te komen.

Projectleider: W. Theunissen

Periode uitvoering: september 2018

Samenwerking: kinderen, basisscholen, verkeersouders, VVN afdeling.

Inzet vrijwilligers afdeling 1 aantal uren 8

 

J. Projectnaam Broem Rijvaardigheidsrit

Omschrijving: Tijdens de Broem rijvaardigheidsrit ondergaat de automobilist een praktische rijvaardigheidstest. Onder begeleiding van een rij-instructeur. Voor de meeste senioren is het al even geleden dat zij hun rijbewijs haalden. Sindsdien is het verkeer van alledag er heel anders uit te komen te zien. Het is veel drukker geworden, er zijn allerlei nieuwe verkeerssituaties ontstaan en verkeersregels zijn regelmatig aangepast. Daar komt bij dat deze groep verkeersdeelnemers in meerdere of mindere mate te maken krijgt met fysieke beperkingen die optreden bij het ouder worden. Tijdens de Broem rijvaardigheidsrit wordt de eigen rijstijl onder de loep genomen en krijgen deelnemers inzicht in hun rijgedrag. De cursus wordt aangevuld met een theorieles over verkeersregels en een ogen en gehoortest.

Doelstelling: Met de Broem-rit beoogt Veilig Verkeer Nederland een bijdrage te leveren aan het verminderen van de ongevalkansen en het terugbrengen van het aantal slachtoffers ten gevolge van verkeersongevallen onder de doelgroep senioren. Het is van belang dat senioren zoveel mogelijk aan het verkeer blijven deelnemen. Actief blijven, ook in het verkeer, helpt bovendien om de mate waarmee iemand te maken krijgt met fysieke beperkingen te verminderen. Met educatie en voorlichting kunnen senioren hun kennis over verkeer(regels) verbeteren en worden ze geïnformeerd over de wijze waarop ze kunnen omgaan met fysieke beperkingen in het verkeer. Hierdoor neemt het vertrouwen van senioren in het verkeer toe, waardoor zij langer en op veilige wijze mobiel kunnen blijven.

Uitvoering: De oudere automobilist ondergaat een praktische rijvaardigheidstest onder begeleiding van een rij-instructeur met als doel inzicht te verkrijgen in het eigen rijgedrag. De rit wordt aangevuld met een reactietest, gehoor- en ogentest en een voorlichting over eigen gedrag, de ander in het verkeer en kennis van verkeersregels en –tekens.

Aanmelden: Via de website www.nijmegen.vvn.nl

Projectleider: Bestuur VVN NIjmegen

Periode uitvoering: Zie website en weekbladen.

Samenwerking: Stichting Welzijn Ouderen, ouderenbond, Verkeersschool, ouderenvoorlichting,VVN Gelderland Oost, VVN afd. Nijmegen, en Wijchen. 

K. Projectnaam: Kantoorkosten en vergaderkosten 

Omschrijving: Veilig Verkeer Nederland is een vrijwilligersorganisatie, dat wil zeggen dat de inzet van vrijwilligers een voorwaarde is voor het kunnen werken aan de doelstelling en missie van de organisatie. Het zijn van een vrijwilligersorganisatie is ook datgene wat Veilig Verkeer Nederland onderscheidt van andere organisaties die actief zijn op het gebied van verkeersveiligheid. Vrijwilligers zijn eveneens maatgevend voor de mate waarin de activiteiten van Veilig Verkeer Nederland maatschappelijk verankerd zijn op het lokale en bovenlokale niveau.

Doelstelling: Veilig Verkeer Nederland wil met activiteiten tot in de haarvaten van de samenleving doordringen, het maatschappelijke draagvlak vergroten en activiteiten zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren en financieren. Veilig Verkeer Nederland treedt op het gebied van gedragsbeïnvloeding voor de gemeente op als uitvoeringsorganisatie. De basis voor activiteiten en projecten van Veilig verkeer Nederland in de gemeente Wijchen vormen het werkplan van Veilig verkeer Nederland, het ROVG-werkplan en het werkplan in de regio Achterhoek, stedendriehoek, Noord Veluwe Vallei, Rivierengebied, Stadsregio Arnhem Nijmegen. Activiteiten en projecten van VVN afdeling Wijchen sluiten aan bij de lokale en regionale behoeften. IN de activiteiten verbindt Veilig Verkeer Nederland professionele ( Politie, andere organisaties) en vooral ook vrijwilligersnetwerken met elkaar (bewoners, belangengroepen, verkeersouders, etc.) Netwerkontwikkeling en onderhoud zijn baarbij essentieel.

Beoogd resultaat:

10 bestuurvergaderingen

Deelname aan 2 kringvergaderingen

Deelname aan 2 Districtsledenvergaderingen

Deelname aan 2 trainingen of cursussen

Uitvoering: De VVN afdeling Wijchen bestaat uit een dagelijks bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris, en penningmeester. Het bestuur wordt bijgestaan door een aantal adviseurs en medewerkers. Nieuwe vrijwilligers volgen de training Wegwijs binnen de vereniging en de basistraining verkeersveiligheid. Facultatief kunnen ook andere trainingen worden gevolgd die door het VVN district Gelderland of de vrijwilligerscentrale worden aangeboden.VVN afdeling Wijchen maakt deel uit van de kring Achterhoek, Stedendriehoek, Noord Veluwe Vallei, Riviergebied, stadsregio Arnhem en Nijmegen. Tweemaal pet jaar vindt er een kringvergadering plaats waarin de projecten en activiteiten met de andere VVN afdelingen in de regio worden afgestemd en waarin tot uitvoering van gezamenlijke, gemeentegrensoverschrijdende, activiteiten wordt gekomen..Jaarlijks organiseert VVN afdeling Wijchen een ledenvergadering waarin de leden op de hoogte worden gebracht van de activiteiten van de afdeling.VVN afdeling Wijchen maakt deel uit van VVN district Gelderland. Tweemaal per jaar neemt de afdeling deel aan de districtsledenvergadering.

Projectleider: Peter Evers Janssen

Periode uitvoering: hele jaar door

Samenwerking : Gemeente, vvn district gelderland, vvn afdeling en kring leden vvn.

Inzet vrijwilligers afdeling 3 aantal uren 116.


L.  Projectnaam: Rij met je hart (30 km. gebieden)

Omschrijving: Om de veiligheid en kwaliteit in buurten en wijken te verbeteren, is het nodig dat er 30 Km. per uur gereden wordt. 30 km-gebieden hebben een gunstig effect op de verkeersveiligheid. Dat is in veel studies aangetoond. Het aantal ongevallen met letsel (doden en gewonden) daalt gemiddeld met ongeveer 25% wanneer er 30km. per uur gereden wordt.

Doelstelling: Het doel van deze actie is automobilisten bewust maken dat er in de woonwijken niet harder gereden mag worden dan 30 Km. per uur.

Beoogd resultaat:

Uitvoering: Scholen, wijkverenigingen, welzijnsorganisaties, politie, gemeente, VVN. Staan in deze woonwijken om de automobilisten te attenderen doormiddel van het uitdelen van Flyers dat er in de woonwijken niet harder gereden mag worden als 30 Km./ per uur.

Projectleiders: verkeersouders, en schoolbestuur, en buurt commute

Periode uitvoering: Doorlopend

Samenwerking: Scholen, wijkverenigingen, welzijn Wijchen, Gemeente, Politie, VVN.

   Inzet vrijwilligers afdeling 2 aantal uren 30
 


Missie/Visie
Kerntaken Werkplan Afdeling Wijchen

Contactpersoon: W. Theunissen
Abersland 27-04 ,6605 PB Wijchen

Tel 024-6416743

E-mail theun199@hetnet.nl